Sklepu Internetowego www.home-sofa.pl

I. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

 1. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod www.home-sofa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 2. Sprzedawca – Meblomak Sp. z o.o. z siedzibą w Rumia (kod: 84-232), ul. Szkutników 2, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000015527; NIP 588-19-29-111, kapitał zakładowy 3 000 000 PLN. PLN w całości opłacony, adres e-mail: sklep@home-sofa.pl, numer telefonu: + 48 697 937 697.
 3. Klient – osoba fizyczna (pełnoletnia), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 4. Konsument – Klient o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 5. Towary i Usługi – produkty i usługi prezentowane i oferowane w Sklepach stacjonarnych oraz Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
 6. Usługi Dodatkowe – usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, możliwe do nabycia odrębnie u partnerów Sprzedawcy.
 7. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
 8. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
 9. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Meblomak Sp. z o.o. a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 12. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez Meblomak Sp. z o.o.. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Meblomak Sp. z o.o.. treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 13. Transport własny.
 14. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę (także w zakresie danych osobowych).
 2. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania poprzez Sprzedawcę sprzedaży Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz udostępnianych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dodatkowych funkcjonalności (usług świadczonych drogą elektroniczną, wymienionych w niniejszym Regulaminie).
 4. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do aktualnej wersji niniejszego Regulaminu pod adresem http://home-sofa.pl/regulamin oraz za pośrednictwem odesłania internetowego (linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, a także w każdym czasie sporządzić jego wydruk.

III. Informacje o Towarach, Usługach i cenach

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Towarach i Usługach zamieszczone są na stronie www.home-sofa.pl. Przedmiotowe informacje są umieszczone wraz z informacjami dotyczącymi właściwości i cen Towarów i Usług. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od wyglądu Towaru, które to różnice mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii. Ponadto opis techniczny Towaru może zawierać uproszczenia związane z jego przekształceniem do wersji czytelnej i właściwej celowi jego umieszczenia w Sklepie Internetowym. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami.
 2. Oferowane do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wyłącznie Towary, które oznaczone są przyciskiem „DODAJ DO KOSZYKA” oraz Usługi związane z tak oznaczonymi Towarami.
 3. Poza informacją o Towarach i Usługach oferowanych do sprzedaży na stronie www.home-sofa.pl zamieszczone są informacje o Towarach:
 4. a) które (w szczególności ze względu na wysokie ryzyko uszkodzenia w transporcie lub gabaryty) nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ale mogą być dostępne w stacjonarnych salonach Home-Sofa - opisy tych Towarów zawierają oznaczenie "ZAPYTAJ W SALONIE",
 5. b) które obecnie nie są dostępne za pośrednictwem Sklepu Internetowego ani w stacjonarnych salonach Home-Sofa, jednak status ten w przyszłości może się zmienić – opisy tych towarów zawierają oznaczenie „TOWAR NIEDOSTĘPNY”.
 6. Ceny Towarów i Usług zamieszczane są przy opisie Towarów i Usług.
 7. Wszystkie ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają krajowy podatek VAT.
 8. Koszty przesyłki na terenie Polski podane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku (ustalane automatycznie na podstawie informacji zawartych na stronie.
 9. Wysyłka oferowana jest wyłącznie na terenie Polski. Ze względu na ograniczenie wysyłki Towarów i świadczenia Usług jedynie do terenu Polski, Sklep nie podaje informacji o podatkach i opłatach (w tym opłatach celnych) oraz kosztach wysyłki zagranicznej.
 10. Sklep może dokonywać zmian w opisach i cenach Towarów i Usług. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą dokonania zmiany.
 11. Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać Towar bez wad. Ewentualne wady Towaru (w tym stanowiące przesłankę obniżki) są wyraźnie opisane.
 12. Informacje o istnieniu i treści gwarancji oraz usługach po sprzedażowych i sposobie ich realizacji – jeżeli takie są świadczone – zawiera opis Towaru.

IV. Zamówienia

 1. Stronami umowy sprzedaży Towarów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego są Sprzedawca oraz Klient.
 2. Zamówienia Klientów są przyjmowane wyłącznie przez stronę Sklepu Internetowego (w domenie https://www.home-sofa.pl) po przejściu całej procedury składania Zamówienia.
 3. Zamówienia można składać w okresie dostępności strony internetowej Sklepu (co do zasady przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności strony internetowej Sklepu).
 4. Umowa sprzedaży Towarów i Usług zawierana jest w języku polskim.
 5. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać jednorazowego zakupu Towarów lub Usług w ilości detalicznej, to jest nie więcej niż 50 sztuk łącznie. Jednorazowy zakup większej niż wskazana powyżej liczby sztuk Towarów wymaga kontaktu z personelem Sprzedawcy.
 6. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”), co oznacza że przyjął ofertę Sprzedawcy złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca.

V. Procedura składania zamówienia Towaru

 1. Klient dokonuje wyboru Towaru i jego ilości, klikając na przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”. W oknie „Koszyk” pokazana jest ilość wybranych Towarów znajdujących się w koszyku, ich cena jednostkowa, wartość oraz łączna wartość całego zamówienia.
 2. Powtarzając powyższą procedurę, Klient może gromadzić w koszyku kolejne Towary lub zwiększać ich ilość.
 3. Klient może sprawdzić zawartość swojego Koszyka, klikając na przycisk „Koszyk” lub „Przejdź do koszyka”, gdzie wybiera również sposób zapłaty, a także uzyskuje ostateczną informację o kosztach dostawy Towaru i zamówionych Usługach.
 4. Na tym etapie Klient może również zweryfikować zawartość swojego koszyka i wprowadzić ewentualne zmiany (np. ilości Towaru), przeliczyć wartość lub usunąć Towar. Kliknięcie w nazwę Towaru w kolumnie „Szczegóły produktu” powoduje otwarcie się strony ze szczegółowymi informacjami o Towarze. Aby usunąć dany Towar z koszyka należy skorzystać z przycisku „X”.
 5. Klient może kontynuować zakupy, klikając na przycisk „Wracam do zakupów” po dodaniu Towaru do koszyka lub klikając przycisk „Powrót do sklepu”, przeglądając zawartość swojego koszyka.
 6. Po dodaniu do Koszyka wszystkich zamawianych Towarów i ostatecznym sprawdzeniu jego zawartości, Klient przechodzi do dalszej części procedury zamawiania, klikając przycisk „Dalej”. Na tym etapie Klient może wybrać jeden z trzech wariantów:
 1. „Zaloguj się” - Klient posiadający swoje konto w Sklepie na stronie https://www.home-sofa.pl, o ile nie zalogował się wcześniej, podaje swój adres e-mail i wpisuje hasło. Po kliknięciu na przycisk „Zaloguj się” Klient zostaje przeniesiony na stronę „Dane kupującego” służącą do podania danych dostawy, faktury, ewentualnych uwag i wyrażenia zgód formalnych,

b) „Zarejestruj się” - jeśli Klient nie ma jeszcze konta w Sklepie na https://www.home-sofa.pl, na tym etapie możliwe jest założenie konta (więcej o rejestracji w serwisie w punkcie XIII niniejszego Regulaminu). Rejestracja jest dobrowolna,

c) „Zakupy bez rejestracji” - każdy Klient może dokonać zakupów bez rejestracji, każdorazowo podając wszystkie wymagane do realizacji zamówienia dane (w sposób zbliżony jak w procesie rejestracji – pkt. XIII Regulaminu).

 1. Na etapie „Dostawa i faktura” Klient może zmienić „Zawartość koszyka”, „Sposób płatności” i ewentualnie „Sposób dostawy” oraz podać inny adres dostawy niż adres podany do faktury, a także zaznaczyć, czy chce otrzymać fakturę VAT z danymi działalności gospodarczej.
 2. Jeśli wszystkie dane są prawidłowe, Klient składa Zamówienie, klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”. Jest to moment zawarcia Umowy (wiążące i ostateczne dla Sprzedawcy i Klienta są warunki transakcji obowiązujące w tej chwili).
 3. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub udostępnianie na Koncie Klienta. Niezależnie od powyższego dopuszczalne jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres sklep@home-sofa.
 4. Akceptacja regulaminu przez Klienta stanowi żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaż.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę ”Podsumowanie”, lub inną stronę właściwą dla wybranego sposobu płatności (np. w celu dokonania przelewu online lub kartą płatniczą), a następnie na stronę ”Realizacja zamówienia”.
 6. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego zamówienia.
 7. Status i szczegóły Zamówienia Klient (o ile nie dokonywał zakupów bez rejestracji) może w każdym czasie sprawdzić w zakładce „Zamówienia” po wcześniejszym zalogowaniu się na Konto. Ponadto wszystkie istotne dane ze złożonego Zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail (treść otrzymanej w tej formie informacji Klient może wydrukować).

VI. Sposób, termin i koszty dostawy

 1. Sklep dostarcza nabyte Towary wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sklep nie oferuje możliwości osobistego odbioru zakupionego Towaru.
 3. Dostawa Towaru realizowana jest na adres wskazany w Zamówieniu Klienta. (dla towarów wielkogabarytowych).
 4. Na okres dostawy Towaru i wykonania Usługi składają się czas realizacji Zamówienia (wyprodukowanie Towaru, kompletowanie Towaru, dokonanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie Towaru) oraz czas dostawy przesyłki przez Firmę Kurierską. Okres ten wynosi łącznie od 6 tygodni do 8 tygodni liczonych od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia (dla zamówień płatnych za pośrednictwem przelewu online lub karty płatniczej, pod warunkiem wykonania płatności zgodnie z regulaminem serwisu BlueMedia) lub od dnia zapłaty (dla zamówień płatnych przelewem zwykłym lub Ratami, z zastrzeżeniem iż decyduje data otrzymania płatności przez Sprzedawcę, z Banku Klienta lub od Kredytodawcy). Zamówione Usługi wykonywane są w dniu dostawy Towaru przez Firmę Kurierską.

 1. Jeżeli Sklep nie może dostarczyć Towaru z tego powodu, iż okaże się, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 60 dni od zawarcia umowy, Sprzedawca zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. W przypadku, gdy niektóre Towary objęte Zamówieniem nie są dostępne, Sprzedawca zawiesi realizację Zamówienia i skontaktuje się z Klientem, aby Klient podjął decyzję o sposobie realizacji Zamówienia. Wówczas Klient ma możliwość:
  a) podtrzymania woli realizacji Zamówienia w zakresie dostępnych Towarów, albo
  b) rezygnacji z całości Zamówienia, albo
  c) zmianę Zamówienia w zakresie niedostępnych Towarów.
 2. Dostawa odbywa się co do zasady w dni robocze, w godzinach roboczych dla Firm Kurierskich i zależnych od planów logistycznych tych firm.
 3. Klient ma możliwość zamówienia dostawy na wskazany dzień jeśli system Sklepu Internetowego dopuszcza taki wybór dla danych Towarów oraz Usługa zostanie wybrana w toku składania Zamówienia (za dodatkową opłatą).
 4. Sklep sugeruje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera i sprawdzili, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie kurier spisze odpowiedni protokół i wtedy zabierze przesyłkę, co znacznie ułatwi ewentualny proces reklamacyjny.
 5. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar.
 6. Do kosztów dostawy każdej przesyłki, w razie wyboru płatności "za pobraniem” doliczana jest odpowiednia kwota wynikająca z informacji przedstawionej na stronie.
 7. W każdym przypadku wydanie Towaru nastąpi nie wcześniej niż zapłata całości ceny Zamówienia. Do czasu zapłaty całości ceny Zamówienia Towar pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku finansowania zakupu kredytem konsumenckim Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Towaru do dnia upływu terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.
 8. Sklep Internetowy oferuje również Towary o wydłużonym czasie dostępności, dla których nie stosuje się terminów określonych w pkt. 4 i 5. Towary te posiadają właściwe oznaczenie na karcie produktu oraz w Koszyku. Na karcie produktu wskazany będzie czas wysyłki produktu ze sklepu. Powyższe terminy liczone są od dnia dokonania zapłaty lub złożenia Zamówienia (zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4). W przypadku zamówienia w ramach Koszyka choćby jednego towaru o wydłużonym czasie dostępności:
  a) dostawa całego Zamówienia zostanie dokonana łącznie zgodnie z terminem dostawy, właściwym dla Towaru (Towarów) o najdłuższym czasie wysyłki,
  b) dla całego Zamówienia zostaje wykluczona forma płatności „za pobraniem”,
  c) dla całego Zamówienia możliwym jest podzielenie płatności na „zaliczkę” opłacaną w momencie jego składania oraz „dopłatę” opłacaną w terminie do 10 dni od otrzymania powiadomienia o dostępności Towaru lub w terminie przewidzianym na dostawę Towaru (zależnie od tego, który termin przypada później),
 9. d) ewentualne zawiadomienie o niedostępności Towaru i zwrot otrzymanej kwoty (o którym mowa w pkt. 6) nastąpi niezwłocznie jednak nie później niż 60 dni od złożenia Zamówienia.
 10. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” - wysokość „zaliczki” zostanie ustalona na 20% łącznej wartości zamówionych Towarów, a wysokość dopłaty na 80% łącznej wartości Zamówionych Towarów powiększonej o pozostałe koszty Zamówienia. Nie jest możliwy inny podział wartości Zamówienia pomiędzy „zaliczkę” i „dopłatę”.
 11. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, powiadomienie o dostępności Towaru z wezwaniem do uiszczenia „dopłaty” zostanie wysłane najpóźniej w dniu przewidzianym na dostawę.
 12. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” czas dostawy wynosi od 6 do 8 tygodni, liczonych od dnia dokonania „dopłaty” po otrzymaniu wezwania, o której mowa w pkt. 17.
 13. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyboru podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” Klienta mogą objąć wyłącznie oferty i promocje z momentu składania Zamówienia (chyba, że w regulaminie właściwej promocji postanowiono inaczej).

VII. Sposoby i formy płatności, rozwiązanie zamówienia oraz zwrot należności

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:
  a) przelew online lub karta płatnicza - za pośrednictwem serwisu
  Przelewy?? przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych,
  b) przelew zwykły - przelew bankowy lub pocztowy kierowany na konto Sprzedawcy indywidualnie wskazane Klientowi, odrębnie dla każdego Zamówienia (ta forma płatności może być czasowo niedostępna ze względów technicznych),
  c) ratalnie 
  - za pośrednictwem serwisów współpracujących - instytucji finansowych udzielających kredytów konsumenckich.
  d) inne formy płatności, dostępne okazjonalnie (np. w trakcie akcji promocyjnych) – sposób płatności, zgodny z założeniami prowadzonej akcji promocyjnej. Do tego sposobu płatności stosuje się zapisy dotyczące właściwej formy płatności jaka ma zastosowanie
  , z zastrzeżeniem, iż skorzystanie z tej formy płatności powoduje dodatkowe skutki określone w założeniach prowadzonej akcji promocyjnej.
 2. Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia Towarów i Usług (na stronie „Koszyk”). Możliwość dokonania zapłaty poprzez przelew online, kartą płatniczą lub jednym z systemów ratalnych, zależy od spełnienia dodatkowych warunków podmiotów oferujących te formy płatności.
 3. W zależności od dokonanego przez Klienta sposobu płatności:
  a) w przypadku płatności przelewem online lub kartą płatniczą, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności dokonanej zgodnie z zasadami realizacji płatności serwisu
  BlueMedia,
  b) w przypadku płatności „Przelew zwykły” na rachunek bankowy Sprzedawcy, należność za Towar i Usługi pobierana jest jako płatność z góry, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności,
  c) w przypadku płatności ratalnej należność za Towar pobierana jest jako płatność z góry, pochodząca ze środków z przyznanego kredytu konsumenckiego, co oznacza że Towar zostaje wysłany dopiero po otrzymaniu płatności od instytucji finansowej,
  d) w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze („Płatność za pobraniem”), należność za Towar pobierana jest podczas dostawy Towaru,

 1. Umowa sprzedaży wygasa:
  a) w przypadku wyboru formy płatności przelewem online lub kartą płatniczą zawarta umowa Sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności,
  b) w przypadku płatności przelewem zwykłym zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia,
  c) w przypadku wyboru płatności poprzez system ratalny, umowa Sprzedaży wygasa przy braku złożenia wniosku kredytowego w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia lub nie dopełnienia obowiązków kredytowych w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia,
 2. d) w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru przesyłki z Towarem, Zamówienie ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta szkody poniesionej z tytułu niezrealizowanego transportu lub Zamówienia (w szczególności kosztów niezrealizowanej z jego winy przesyłki).
 3. Usługę „szybki przelew elektroniczny” realizuje Blue Media S.A. 
 4. Usługę „płatność kartą” realizuje Blue Media S.A.
 5. Szczegółowe warunki realizacji płatności on-line za pośrednictwem portalu PRZELEWY?? dostępne są na stronie internetowej www.????.??
 6. Szczegółowe warunki korzystania z usługi zakupu na raty dostępne są na stronie internetowej oraz stronie internetowej instytucji kredytowej.
 7. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności i wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” powyżej określone zasady podlegają następującym modyfikacjom:
  a) płatności „zaliczki” można dokonać jedynie poprzez przelew on-line lub kartą płatniczą a płatności „dopłaty” można dokonać jedynie poprzez przelew on-line lub kartą płatniczą,
  b) umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku wpłaty „zaliczki” w terminach wskazanych w pkt. 3,
  c) umowa sprzedaży wygasa w przypadku braku wpłaty „dopłaty” w terminie do 13 dni od otrzymania powiadomienia o dostępności Towaru lub w terminie 3 dni od dnia przewidzianego na dostawę Towaru (zależnie od tego który termin przypada później),
  d) Towar zostanie wysłany najwcześniej po dokonaniu płatności „dopłaty” (nieopłaconej wcześniej części Zamówienia).
 8. W przypadku nabycia Towarów o wydłużonym czasie dostępności, i wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę”, Klient zobowiązany jest do uiszczenia „dopłaty” w terminie 10 dni od otrzymania prośby o dopłatę do Zamówienia lub w terminie przewidzianym na dostawę Towaru (zależnie od tego, który termin przypada później). Mechanizm (link) umożliwiający wybór formy opłacenia „dopłaty” oraz jej dokonanie w formie elektronicznej zostanie przekazany Klientowi w e-mailu informującym o skompletowaniu Zamówienia i wskazującym na konieczność uiszczenia „dopłaty”, a także może zostać ponownie wysłany Klientowi po późniejszym kontakcie ze Sprzedawcą.
 9. Formy płatności dostępne okazjonalnie (np. promocje ratalne) są niedostępne w przypadku wyrażenia woli podziału płatności na „zaliczkę” i „dopłatę” (ewentualne korzystanie z nich – poza warunkami właściwymi dla danej oferty – wymaga wyboru jednorazowego opłacenia Zamówienia zawierającego Towary o wydłużonym czasie dostępności.
 10. Form płatności nie można łączyć i jednoczesnego dopłacenia reszty ceny w następujących formach (o ile dana forma płatności jest dopuszczalna dla całości danego Zamówienia):
  a) przelewem online lub kartą płatniczą,
  b) płatnością za pobraniem przewoźnikowi podczas dostawy.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klientów będących Konsumentami

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta).
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem (w szczególności przysługującego Sprzedawcy ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności).
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem opłat.
 7. Towar należy odesłać lub przekazać na adres , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożona została informacja o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, w przypadki kiedy rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Koszty zwrotu rzeczy, których nie da się odesłać w zwykłym trybie pocztą, podane są na stronie „Reklamacje i zwroty”.
 9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Do oświadczenia o odstąpieniu lub do Towaru proszę dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub Fakturę VAT.
 11. Sprzedawca oferuje w Sklepie Internetowym Towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. Koszt zwrotu takich Towarów zależy od sposobu realizacji przez Klienta zwrotu (m.in. wybranej firmy transportowej) i może wynieść nawet 700??? zł za sztukę (szczegółowe informacje znajdują się na stronie „Reklamacje i zwroty”). W przypadku zamiaru zwrotu Towarów wielkogabarytowych prosimy o wcześniejszy kontakt.

IX. Reklamacja Towaru przez Klientów będących Konsumentami

 1. Konsumentom przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień dotyczących Konsumentów. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru stwierdzone w ciągu 2 lat od dostarczenia Towaru.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza "Rękojmia i niezgodność towaru z umową" dostępnego na stronie oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
 5. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

X. Reklamacja Towaru przez Klientów nie będących Konsumentami

 1. Klientom nie będącym Konsumentami przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z Kodeksem Cywilnym, z wyłączeniem postanowień szczególnych dotyczących Konsumentów. Do zgłoszenia reklamacji w trybie rękojmi stosuje się odpowiednio punkt VIII ust. 2 i punkt VIII ust. 3 powyżej.
 2. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu oferowane Towary mogą być objęte gwarancją dystrybutora lub producenta. Sprzedawca odrębnej gwarancji nie udziela. Ewentualna gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi.

XI. Promocje

 1. Sklep może organizować promocje obejmujące cenę jednego lub większej ilości Towarów lub inne warunki zakupu.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).
 3. Promocje nie obejmują transakcji dokonanych (umów zawartych) przed dniem wskazanym jako początkowy dzień okresu promocyjnego (chyba że w warunkach promocji wyraźnie postanowiono inaczej).

XII. Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja odbywa się poprzez jednokrotne wypełnienie formularza „Rejestracja w serwisie”, dostępnego w zakładce "Konto", pod adresem https://www.home-sofa.pl/pl/logowanie.
 2. Rejestracja Osób wymaga podania:
 3. a) imienia,
 4. b) nazwiska,
 5. c) adresu e-mail,
 6. d) hasła (oraz powtórzenia hasła),
 7. e) telefonu,
 8. f) kodu pocztowego,
 9. g) potwierdzenia zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacji jego treści.
 10. Po kliknięciu w przycisk „Zarejestruj się”, na podany przy rejestracji adres e-mail Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą założenie Konta z dalszą instrukcją potwierdzenia rejestracji.
 11. Aby uaktywnić założone Konto, należy wykonać polecenia z wiadomości e-mail. Do tego czasu Konto pozostanie nieaktywne.
 12. Klient w każdym czasie może zażądać jego usunięcia od Sprzedawcy (kontaktując się w dowolny sposób).
 13. Rejestracja jest możliwa wyłącznie dla osób posiadających adres zamieszkania (siedziby) na terenie Polski.
 14. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła.
 15. Rejestracja umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
 16. a) dokonywanie zakupów,
 17. b) śledzenie statusu złożonych Zamówień,
 18. c) przeglądanie archiwalnych Zamówień,
 19. d) modyfikowanie danych rejestracyjnych,
 20. e) przypomnienie hasła,
 21. f) śledzenie oferty Sklepu Internetowego,
 22. g) korzystanie z funkcjonalności „Towary obserwowane”.
 23. Bez konieczności zakładania Konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu e-mail w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 24. Sprzedawca może usunąć Konto Klienta, który:
 25. a) narusza niniejszy Regulamin,
 26. b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
 27. c) podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,
 28. d) podał nieprawdziwe dane przy dokonywaniu płatności za Zamówienia za pośrednictwem serwisu ………..…
 29. Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu do dostawy uznaje się:
  a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją "adresat nieznany", "adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
  b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
  c) w przypadku usunięcia Konta, wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.

XII. Reklamacje dotyczące płatności

 1. W przypadku dokonania zapłaty za Towar (za pomocą przelewu online lub kartą płatniczą albo przelewem zwykłym) oraz braku zmiany statusu Zamówienia przez dłużej niż dwa dni robocze, Klient powinien zgłosić reklamację dotyczącą płatności.
 2. W celu prawidłowego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji dotyczących płatności, sugerujemy wypełnienie reklamacji i wysłania go na adres sklep@home-sofa.pl.
 3. Reklamację dotyczącą płatności można również zgłosić w każdy inny dopuszczony prawnie sposób.

XIII. Reklamacje dotyczące działania Sklepu

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać w rozsądnym terminie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego do Sprzedawcy.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje w zakresie, o którym mowa powyżej na adres e-mail sklep@home-sofa.pl oraz w każdy inny dopuszczony prawem sposób.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko (firmę), adres do korespondencji, opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

XIV. Newsletter

 1. Każdy zainteresowany ma możliwość subskrypcji Newslettera (biuletynu informacyjnego) Sklepu Internetowego.
 2. Zainteresowany będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną.
 3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera (klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się ze Sprzedawcą).

XV. Polityka prywatności

 1. Sklep wykorzystuje technologię „Cookies”, jednak wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu takich jak:
  a) utrzymania sesji internetowej Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać hasła,
  b) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów,
  c) tworzenia statystyk oglądalności serwisu Sklepu.
 2. Jeżeli Klient nie zgadza się na powyższe, należy wyłączyć obsługę „Cookies” w opcjach wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 3. Połączenie ze Sklepem powoduje utrwalenie informacji wynikających z ogólnych zasad realizacji połączeń w Internecie takich jak adres IP oraz innych informacji zawartych w internetowych logach systemowych, które wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane przez administratora serwera w celach statystycznych – do zbierania i udostępniania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następują połączenia).
 4. Administratorem danych osobowych objętych formularzem zamówienia Klienta, podawanych w trakcie rejestracji Konta Klienta oraz przy zapisywaniu się do Newslettera jest Sprzedawca.
 5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania rejestracji Konta, złożenia Zamówienia, a także do otrzymania Newslettera.
 6. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane w celu:
  a) założenia, utrzymywania i korzystania z Konta użytkownika Sklepu Internetowego,
  b) realizacji składanych Zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi Zamówieniami,
  c) marketingowym, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących nowych Towarów, Usług oraz promocji oferowanych przez Sprzedawcę (Newsletter).
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) zgoda samych Klientów - w przypadku działań marketingowych (Newsletter),
  b) realizacja Umowy - w przypadku przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia Umów Klienta zawartych za pośrednictwem Sklepu, w tym założenia Konta.
 8. W celu założenia, utrzymywania i korzystania z Konta użytkownika Sklepu Internetowego, jak również obsługi dokonanych przez Klienta Zamówień, i obsługi komunikacji internetowej, dane osobowe Klienta będą przekazywane operatorom technicznym - tj. specjalistycznym firmom informatycznym.
 9. W celu wysłania potwierdzeń za pośrednictwem poczty elektronicznej dane przekazywane będą operatorom poczty elektronicznej - tj. specjalistycznym firmom informatycznym.
 10. W celu zrealizowania dostawy dane osobowe Klienta będą przekazywane Firmom Kurierskim.
 11. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, jak również nie będą objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 12. Dane będą przetwarzane przez okres:
  a) 6 lat - w przypadku danych przetwarzanych w celach realizacji Umowy,
  b) do czasu usunięcia Konta - w przypadku danych przetwarzanych w celu rejestracji Konta,
  c) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu - w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych.
 13. Klient posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.
 14. W przypadku danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda Klienta, Klient może cofnąć udzieloną zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Każda osoba może wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

XVI. Funkcjonalności dodatkowe

 1. Sklep Internetowy pozwala użytkownikom na umieszczanie opinii o produktach. Za opinię uważa się wypowiedź użytkownika (fragment informacji) zamieszczoną przez niego w Sklepie Internetowym.
 2. Opinie napisane przez użytkowników Sklepu Internetowego nie mogą naruszać prawa o dobrych obyczajach oraz powinny być napisane w języku polskim, z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników, które to opinie są opiniami subiektywnymi.
 4. Sprzedawca ma prawo usunąć opinię użytkowników w całości lub części bez podania przyczyny.
 5. W celu zamieszczenia przez użytkownika opinii dot. produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, powinien on podać prawidłowe dane, tj.: nazwę użytkownika (imię, nazwisko, pseudonim), adres e-mail (niewidoczny dla czytelników), ocenę produktu, tytuł opinii oraz opis opinii.
 6. Nazwa użytkownika nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów.
 7. Jeżeli Sprzedawca uzna, że użyta przez autora opinii nazwa użytkownika lub opinia jest niestosowna, wówczas Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy publikacji opinii.
 8. Przez publikację opinii jej autor udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z Opinii na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

XVII. Usługa „Powiadom o dostępności”

 1. W przypadku niektórych „TOWARÓW NIEDOSTĘPNYCH”, Sklep świadczy klientom usługę polegającą na możliwości otrzymania powiadomienia na adres e-mail w przypadku ich ponownej dostępności.
 2. Udostępnienie usługi „POWIADOM O DOSTEPNOŚCI” dla danego Towaru przez Sprzedawcę nie stanowi gwarancji jego powrotu do oferty Sklepu.
 3. Aktywacja usługi polega na podaniu swojego adresu e-mail na karcie towaru z dostępną usługą, potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz kliknięciu przycisku „POWIADOM MNIE O DOSTĘPNOŚCI".
 4. Usługa jest aktywna do czasu przesłania pierwszego powiadomienia, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
 5. E-mail z powiadomieniem o dostępności Towaru zostanie wysłany na podany adres jednokrotnie, najpóźniej w terminie 1 dni od ponownej dostępności Towaru. E-mail może nie zostać wysłany jeśli do czasu jego wysyłki Towar ponownie będzie niedostępny.
 6. Aktywacja usługi nie stanowi rezerwacji Towaru, prawa pierwszeństwa nabycia Towaru, ani w żaden inny sposób nie gwarantuje możliwości jego nabycia w przyszłości na jakichkolwiek warunkach.
 7. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie adresu e-mail oraz oczekiwanego Towaru, wyłącznie dla celów realizacji niniejszej usługi.
 8. Aktywacja usługi jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną zawierającej informację o dostępności oczekiwanego Towaru.
 9. Dezaktywacja usługi jest możliwa w każdym czasie przez kontakt ze Sklepem.

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Sklep internetowy, jak i wszystkie usługi świadczone na stronie internetowej www.home-sofa.pl, w zakresie osób fizycznych, kierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich.
 3. Sprzedawca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. O zasadach dostępu do tych procedur informacji udziela wybrany przez Klienta organ.
 4. Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. wskazujemy:
  a) łącze elektroniczne do internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  b) adres poczty elektronicznej – pierwszy punkt kontaktu: sklep@home-sofa.pl.
 5. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Dane osobowe pozyskane m.in. za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz związane z tym zasady przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności.

2180a197467ed03e122f62be00dee182